RATCHAKRU MEDICAL CENTER 71 Phaholyothin 5 (Ratchakru), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand